Każda osoba fizyczna, prawna, organizacja czy instytucja 
korzystająca z budynku, obiektu, terenu czy środowiska, jest zobowiązana do stosownego zabezpieczenia ich 
przed zagrożeniem pożarowym. 
Właściciel, zarządca czy użytkownik ponoszą pełną
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów 
przeciwpożarowych. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą, właściciel budynku, obiektu budowlanego czy terenu jest zobowiązany do: 

 • Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technologicznych, 
  instalacyjnych oraz techniczno — budowlanych. 
 • Ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru. 
 • Przygotowania budynku, obiektu budowlanego 
  czy terenu do przeprowadzenia akcji ratowniczej. 
 • Wyposażenia budynku, obiektu budowlanego czy terenu w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice. 
 • Zagwarantowania przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie osobom bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji. 
 • Zapewnienia naprawy oraz konserwacji urządzeń 
  przeciwpożarowych oraz gaśnic w sposób, 
  który będzie gwarantował ich niezawodne działanie. 
 • Zapoznać pracowników z obowiązującymi przepisami
   przeciwpożarowymi. 

Odpowiedzialność za realizację wymienionych powyżej obowiązków 
z zakresu ochrony pożarowej przejmuje (w całości lub częściowo) zarządca czy użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
 na bazie umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd czy użytkowanie. W sytuacji, w której nie została ona zawarta, 
odpowiedzialność spoczywa na osobie faktycznie władającej 
danym budynkiem, obiektem budowlanym czy terenem. 
Wszelkiego rodzaju czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje. 

Znajdujące się w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe powinny zostać wykonane zgodnie z uprzednio uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych projektem. Aby mogły one zostać dopuszczone do użytkowania, niezbędne jest przeprowadzenie stosownych prób oraz badań mających na celu potwierdzenie prawidłowości ich funkcjonowania. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice przenośne oraz przewoźne muszą być poddawane regularnym przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w sposób określony w Polskich Normach odnośnie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, instrukcjach obsługi oraz dokumentacji techniczno — ruchowej.