Zasady rozmieszczenia gaśnic

Aby zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy, zadbać należy o stosowne rozmieszczenie gaśnic.  W ten sposób zyskać można szansę na szybkie ugaszenie ognia oraz walkę z pożarem do momentu przybycia straży pożarnej.  Grupy pożarów a rodzaje gaśnic  Gaśnice, jakie znajdować będą się w miejscu pracy powinny być dopasowane do gaszenia grup pożarów, które mogą potencjalnie wybuchnąć w danym obiekcie. Do czynienia możemy mieć z następującymi rodzajami urządzeń tego typu: …

Gdzie niezbędne jest zastosowanie gaśnicy?

W jakiego rodzaju obiektach powinny znajdować się gaśnice? Co na ten temat mówią obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy?  Gaśnie znajdować powinny się między innymi w budynkach oraz obiektach budowlanych. Zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku, właściciel budynku, obiektu budowlanego czy pożaru, jest zobowiązany do wyposażenia ich w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, zapewnienia ich konserwacji…

Kiedy konieczne jest zamontowanie hydrantów wewnętrznych?

Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL. W jakiego rodzaju obiektach powinny się one znaleźć?  Hydranty wewnętrzne DN25 stanowią obowiązkowy element wyposażenia budynków wysokich oraz wysokościowych na każdej kondygnacji. Wyjątek stanowią kondygnacje, które obejmują strefę pożarową ZL. Umieszcza się je także w budynkach niskich oraz średniowysokich, innych niż tymczasowe, na każdej z kondygnacji. Hydranty DN25 znaleźć muszą się w strefie pożarowej o…

Jak zaprojektować systemy sygnalizacji przeciwpożarowej SSP?

Projektowanie SSP wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i doświadczenia praktycznego. Zadbać należy tutaj między innymi o stosowne rozmieszczenie oraz dobór elementów takiego systemu oraz właściwe zaprojektowanie i zlokalizowanie serwerowni. Całość musi być dopasowana do rodzaju obiektu, w jakim ma się znaleźć SSP i gwarantować ochronę zdrowia oraz życia przebywających tam ludzi, a także należyte zabezpieczenie wartości materialnych.  Podstawowe zasady projektu systemu pożarowego  Pierwszy…

Rodzaje instalacji przeciwpożarowych

Wyróżnia się 4 główne rodzaje instalacji przeciwpożarowych.  Są nimi: DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze), SSP (systemy sygnalizacji pożarowej), SWP (systemy wentylacji pożarowej) oraz oświetlenie awaryjne. Czym charakteryzuje się każdy z nich?  DSO  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze umożliwiają sprawne powiadamianie osób przebywających w obiekcie, w którym występuje zagrożenie pożarowe. W znaczący sposób ułatwiają one przeprowadzenie aukcji ewakuacyjnej. Działanie DSO opiera się o emitowanie jasnych,…

Kiedy mamy obowiązek zastosować zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Każda osoba fizyczna, prawna, organizacja czy instytucja korzystająca z budynku, obiektu, terenu czy środowiska, jest zobowiązana do stosownego zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym. Właściciel, zarządca czy użytkownik ponoszą pełnąodpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów przeciwpożarowych.  Zgodnie z obowiązującą ustawą, właściciel budynku, obiektu budowlanego czy terenu jest zobowiązany do:  Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technologicznych, instalacyjnych oraz techniczno — budowlanych.  Ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru.  Przygotowania budynku, obiektu budowlanego czy terenu do przeprowadzenia akcji ratowniczej.  Wyposażenia budynku, obiektu budowlanego czy terenu w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice.  Zagwarantowania przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie osobom bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji.  Zapewnienia naprawy oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic w sposób, który będzie gwarantował ich niezawodne działanie.  Zapoznać pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.  Odpowiedzialność za realizację wymienionych powyżej obowiązków z zakresu ochrony pożarowej przejmuje (w całości lub częściowo) zarządca czy użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, na bazie umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd czy użytkowanie. W sytuacji, w której nie została ona zawarta, odpowiedzialność spoczywa na osobie faktycznie władającej danym budynkiem, obiektem budowlanym czy terenem. Wszelkiego rodzaju czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje.  Znajdujące się w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe powinny zostać wykonane zgodnie z uprzednio uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych projektem. Aby mogły one zostać dopuszczone do użytkowania, niezbędne jest przeprowadzenie stosownych prób oraz badań mających na celu potwierdzenie prawidłowości ich funkcjonowania. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice przenośne oraz przewoźne…