Każdy właściciel nieruchomości powinien zdawać sobie sprawę ze swoich obowiązków. Ich ignorowanie może skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia, a także wysokimi grzywnami. Jakie więc obowiązki nakłada się na właścicieli nieruchomości? Czego należy dopilnować, aby uniknąć przykrych konsekwencji? 

Przegląd budynku 

Właściciel nieruchomości musi zadbać o regularne kontrole stanu technicznego obiektu. Raz w roku należy zbadać stan techniczny instalacji gazowych, przewodów kominowych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także elementów, które narażone są na uszkodzenie przez warunki atmosferyczne.  

Raz na pięć lat należy zbadać stan techniczny konstrukcji budynku, elementów wykończenia wnętrz, instalacji piorunochronnej, elektrycznej, a także estetykę budynku. Osoba dokonująca przeglądu, w razie usterki – zobowiązana jest do wpisania tej informacji w protokole. Wówczas konieczna jest naprawa usterki. 

Utrzymanie czystości i porządku 

Osoba będąca właścicielem obiektu zobowiązana jest również do utrzymania czystości i porządku. Mowa tu o sprzątaniu chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Konieczne jest prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych w wyznaczonym terminie, a także wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz jego opróżnianie. 

Posiadanie książki obiektu 

Prawo budowlane nakłada na właściciela nieruchomości również obowiązek posiadania książki obiektu. Stanowi ona zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń, które zaszły w toku użytkowania nieruchomości. Taka książka prowadzona jest najczęściej w formie zeszytu, w celu ułatwienia tego zadania – dostępnych jest wiele gotowych książek do kupienia.  

Oprócz niezbędnych informacji, książka powinna również zawierać załączniki. Mowa tu o dokumentach, na podstawie których decyduje się o przeprowadzaniu różnego rodzaju czynności związanych z nieruchomością oraz jej użytkowaniem. 

Pozwolenie wodnoprawne w przypadku obiektu komercyjnego 

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego rzadko dotyczy osób prywatnych, w większości przypadków są to firmy. Kiedy pozwolenie to jest potrzebne? Między innymi w przypadku oferowania usług wodnych, szczególnego korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych czy wprowadzaniu do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów. Szczegółowe informacje znajdziemy w art. 389 oraz 390 Prawa wodnego.