Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jakie konsekwencje grożą za ich naruszenie? 

Wbrew pozorom, odpowiedzialność za nie przestrzeganie przepisów ochrony pożarowej nie zawsze spoczywa na właścicielu danego budynku. Zgodnie z obowiązującą ustawą, przejmuje ją ich zarządca lub użytkownik na bazie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W sytuacji, w której takowa umowa nie została zawarta, odpowiedzialność spoczywa na osobie faktycznie władającej danym budynkiem, obiektem budowlanym czy terenem. 

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych przez pracownika, pracodawca może zastosować karę upomnienia, nagany lub pieniężną.  

Zachowanie stanowiące naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej może zostać uznane za wykroczenie, a niekiedy nawet przestępstwo. Mowa tutaj o dokonywaniu czynności mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnianiu prowadzenia działania ratowniczego czy ewakuacji. Za popełnienie tego typu czynów grozić może kara aresztu, grzywny lub nagany. Znajduje ona również zastosowanie w przypadku niedopełnienia w razie powstania pożaru obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. Mowa tutaj o niezwłocznym zawiadomieniu osób, które znajdują się w strefie zagrożenia i centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki przeciwpożarowej czy Policji, podporządkowaniu się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym oraz udzieleniu niezbędnej pomocy osobie kierującej działaniem ratowniczym, na jego żądanie.  Z karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat możemy mieć do czynienia w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób czy mienia w wielkich rozmiarach.