We współczesnych budynkach mamy do czynienia z całym zespołem połączonych ze sobą systemów, które ogólnie określić możemy automatyką pożarową bądź sterowaniem pożarowym. System sygnalizacji pożaru (SSP lub SAP), to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Służy wykryciu pożaru we wczesnej fazie jego powstania. Pełni również często rolę nadrzędną, sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu. Nowoczesne systemy mają opcję trafnego wskazania miejsca powstania alarmu, przesłania informacji do straży pożarnej, jak też wysterowania innych urządzeń przeciwpożarowych, takich jak: system oddymiania, system zamknięć ogniowych, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, odłączenie kontroli dostępu, itd.

Najważniejszym zadaniem SSP jest szybkie wykrycie powstającego pożaru, zanim rozwinie się do rozmiarów trudnych do jego opanowania. Dzięki szybkiemu wykryciu dymu i ognia, możliwa jest przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji budynku i szybkie podjęcie akcji gaśniczej.

System sygnalizacji pożaru powinien działać niezależnie od innych systemów, tak aby nie wpływały one na jego sprawne działanie. Jedyną dozwoloną płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest oprogramowanie

Instalacja systemów sygnalizacji pożaru jest opłacalna wszędzie tam, gdzie istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru. Systemy SSP działają w oparciu o rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach czujki pożarowe, które reagują na dym, wzrost temperatury lub płomienie. Sygnał z czujki trafia do centrali pożarowej, gdzie pokazuję się informacja, która czujka wykryła zagrożenie. Dzięki temu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie działania.

SSP najczęściej stosowany jest w budynkach, w których jest duże skupisko ludzi albo znajdują się cenne dobra materialne, takich jak: szkoły, teatry, muzea, akademiki, hotele, biblioteki, serwerownie, hale produkcyjno-magazynowe czy banki.

Sprzęt stosowany w systemach SSP musi spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone. przez poszczególne arkusze zharmonizowanej normy europejskiej hEN 54-x oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).. Podstawy prawne i wytyczne dot. projektowania, instalacji i eksploatacji SSP stanowią: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351), Rozporządzenie MSWiA z dn. 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), Rozporządzenie MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), Usta- wa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Specyfikacja Techniczna PKN-CEN TS 54-14.