Uzupełnieniem dla każdej instalacji wykonywanej w budownictwie jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez ściany lub inne przegrody pożarowe (oddzielenia pożarowego).

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych mają na celu ograniczenie nagrzewania się przewodów niepalnych w warunkach pożarowych, aby nie prowadzić do zapalenia się innych materiałów oraz mają zapobiec ewentualnemu rozszczelnieniu się przepustów i przedostawaniu się ognia oraz dymu do sąsiednich stref pożarowych.

Istnieją systemy zabezpieczeń dedykowane dla każdego rodzaju instalacji, o odpowiednich parametrach w klasie odporności ogniowej EI.
Dla systemów kablowych stosuje się różnego rodzaju masy i kity uszczelniające, kombinowane systemy uszczelnień z wełną mineralną, itp.
Kanały ogniodporne – w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej w warunkach pożarowych w określonym czasie, można stosować kanały ogniodporne E30, E60, E90, które prowadzą okablowanie i zapewniają ochronę przed ogniem przez odpowiednio 30, 60 i 90 minut.

Kable ogniodporne obniżają straty związane z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem ognia. Takie przewody, dzięki swoim właściwościom, będą podtrzymywały przepływ energii elektrycznej w czasie pożaru dostarczając ją do systemów takich jak np. systemów sygnalizacji pożarowej. Dzięki swojej budowie bezhalogenowej (brak fluoru, chloru i bromu), kabel ogniodporny w warunkach pożarowych emituje mniej toksyn i szkodliwego gazu.

 

Dla systemów rurowych stalowych, żeliwnych, PCV, w zależności od stosowanego materiału, ilości rur w przejściu, stosowanych średnic, itp., stosuje się kołnierze ognioochronne, masy uszczelniające, masy z wełną, itp.

Dla przejść wykonywanych kanałami stalowymi (wentylacja) stosuje się również uszczelnienia wykonywane z wełny mineralnej oraz mas uszczelniających.

Producenci:
PROMAT, HILTI, ALFASEAL, MERCOR, CARBOLINE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.