Wyróżnia się 4 główne rodzaje instalacji przeciwpożarowych. 

Są nimi: DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze), SSP (systemy sygnalizacji pożarowej), SWP (systemy wentylacji pożarowej) oraz oświetlenie awaryjne. Czym charakteryzuje się każdy z nich? 

DSO 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze umożliwiają sprawne powiadamianie osób przebywających w obiekcie, w którym występuje zagrożenie pożarowe. W znaczący sposób ułatwiają one przeprowadzenie aukcji ewakuacyjnej. Działanie DSO opiera się o emitowanie jasnych, zrozumiałych poleceń głosowych, które mają na celu uchronić przed paniką. Systemy te przechodzą w wymagany tryb w sytuacji zagrożenia pożarowego oraz każdej innej, która wymaga ewakuacji. Przy wyborze tego typu instalacji, szczególną uwagę zwrócić należy na jakość kabli oraz instalacji kablowej, które to powinny by wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Umożliwia to prawidłowe funkcjonowanie w czasie pożaru oraz zachowanie ciągłości pracy systemu. 

SSP 

Tego typu system sygnalizacji pożarowej tworzy zestaw urządzeń służących do sterowania poszczególnymi elementami automatyki pożarowej w przypadku wybuchu pożaru. Składa się on z odpowiednio dopasowanych czujek, centrali, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno — akustycznych oraz modułów sterujących pozostałymi urządzeniami znajdującymi się w obiekcie, które powinny zostać uruchomione w sytuacji zagrożenia pożarowego. 

SWP 

Systemy wentylacji pożarowej służą do usuwania dymu, gorącego powietrza oraz oparów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w danym obiekcie. Umożliwiają one przeprowadzenie prawidłowej akcji ewakuacyjnej oraz gaszenia. Do kluczowych parametrów systemu wentylacji pożarowej zalicza się: szczelność, izolacyjność, nierozprzestrzenianie płomienia oraz odporność na temperaturę i promienie. 

Oświetlenie awaryjne 

Mianem tym określa się oświetlenie, które jest niezależne od oświetlenia głównego i uruchamia się dopiero w momencie pożaru. Jego cechą charakterystyczną jest odporność na wysokie temperatury. Tego typu oświetlenie oświetla drogi ewakuacyjne, pozwalając na przeprowadzenie bezpiecznej akcji ewakuacji oraz gaszenia pożaru.